Jdou změnit (přepsat) vzpomínky?


Abychom porozuměli, jakým způsobem lze přepsat naše vzpomínky, je podstatné pochopit samotný proces vzpomínek.

Základní funkční a histologickou jednotkou, tedy buňkou nervové tkáně, je neuron (cca 90 miliard). Každý neuron může vytvořit až 20 000 synapsí, tedy spojů s dalšími neurony. Výběžky neuronů umožňují v těle přenášet nervové impulzy (tedy signály) na velkou vzdálenost. Informace z receptorů (např. z oka, kůže, ucha, cév atd.) přecházejí do neuronů a neurony neustále hodnotí tyto nově přicházející informace a porovnávají je s tím, co už je v jiných částech mozku uloženo. Vjemy jsou srovnávány dokonce i s vrozenými paměťovými obrazci, které byly nastaveny při vývoji mozku našimi geny.

To vše má na starosti krátkodobá paměť (operativní/pracovní). V ní probíhá naše přítomnost, všechny psychické procesy a hodnocení naší situace. Vědomě a aktivně s její pomocí řešíme své okamžité problémy, ovšem většinou za asistence dlouhodobé paměti. Využíváme tedy předchozí zkušenosti zapsané v paměti sémantické (vědomostní).

Vjem je do paměti ukládán v několika formách a paměťová stopa může buď vymizet (ultrakrátká paměť  – sekundy; střednědobá paměť – 30-40 min), nebo paměť může být naopak posilována (zvýšenou pozorností, opakováním, silným emočním zážitkem). V takovém případě se paměťová stopa může okamžitě zapsat a zhruba po 45 minutách uložit do dlouhodobé paměti a posléze může okamžitě poskytnout příslušnou informaci.

Při ukládání informací je důležitá souhra několika částí mozku (mezimozek, mozeček, podkorová centra – striatum, v kůře koncového mozku – asociační prefrontální kůra), zejména pak starobylé části mozkové kůry − hipokampus ("kódování" informací takovým způsobem, aby mohly být dále uchovány v částech mozku určených pro dlouhodobou paměť) a párová mozková struktura ve střední části spánkového laloku − amigdala (hl. role ve formování a uchování paměťových stop spojených s emočními prožitky; sídlum emocí).

Když jde o nepříliš důležitou informaci, neurony paměti se v různých částech mozku rozhodnou, že ji někam odloží ("mozkový spam"), avšak všechno, co prožijeme, je v nervové soustavě uloženo (můžeme si to vybavit např. hypnózou). Naše psychika má tendence nepříjemné vzpomínky potlačovat, event. je upravuje do růžova (jakási naše "sebeobrana").

Krátkodobá paměť dokáže uchovat smyslové vjemy z okolí, nebo orgánů a nabídnout je k zařazení, při kterém rozhoduje význam vjemu, vztah k naší minulosti a budoucnosti (mentální reprezentace) a vztah k informacím vyvolaných z paměti dlouhodobé. Takovéto porovnávání a zařazování probíhá neustále (asi 8 x/sec). Jde o paměťovou stopu, jakési kvantitum paměti. Z těchto kvant se staví celá vzpomínka a jako taková se může i najednou vybavit.

Ukládání do paměti je časový proces, kdy neurony zpracovávají informace ze smyslů a hledají k nim odpovídající uchovávanou vzpomínku. Tento cyklický, neustále se opakující proces (aktivace paměti) umožňuje zjistit, které vzpomínky nejlépe odpovídají novým informacím proudícím do hipokampu z jiných částí mozku.

Takto to vypadá jako mechanická, až počítačová práce mozku, kdy prakticky není možné, aby vznikly jakékoliv diskrepance, tak proč se v našich životech objevují psychické a psychosomatické potíže, úzkosti, chronická onemocnění, bezradnost a pro nás těžko řešitelná témata? ... Jelikož tu máme i další části mozku. Výše zmíněná amigdala, jež je považovaná za sídlo emocí a pravá polokoule koncového mozku, která někdy vytváří nikdy neprožité kombinace obrazů, dějů a řešení problémů a situací (což je podstatou tvůrčího myšlení), nám mohou "vytvořit" chybné vnitřní obrazy a přesvědčení a už se nám bortí život jako domeček z karet, aniž bychom věděli proč…

Jedná se o podvědomé (nevědomé) programy. Velká většina z nich se do podvědomí vtiskuje od narození do 6-ti let věku (traumaty, špatné pochopení situace a pozorování druhých). Je to hologram našeho prožitku, mnohdy nevědomě chybně interpretovaný a zapsaný, nebo mnohdy založený na nedostatku dostupných zdrojů, jež je nutné doplnit.

Dokud budeme v tomto nevědomém systému uzamčeni, naše vzpomínky budou stále aktuální (a aktivní) v našem přítomném životě a my budeme přes tyto vzpomínky vnímat nadále i svůj život. Je tedy více než žádoucí zpracovat a přepsat obrazy z minulosti, nebo budoucnosti (můžeme si vytvořit takový obraz, jaký chceme my). Cílem je uvolnit i naše traumata a změnit, nebo doplnit vnitřní obrazy zdrojů a zapsat je nově do podvědomí.

K tomu slouží metoda nazývaná Matrix Reimprinting, již běžně používají mnozí psychologové, speciální pedagogové a terapeuti.

Tento text můžete shlédnout ve videu "Jak jdou změnit naše vzpomínky, část 1." https://youtu.be/pCC1bh7mcYs?si=CJBRX58FgPnj4HRG

19.3. 2024


Gamut 9


Gamut 9 je technika k vyvážení mozkových hemisfér, která je jakousi "nástavbou; vyšším levelem" metody EFT. Dříve byl Gamut 9 součástí základního návodu EFT, nyní se příliš nepoužívá, přesto často může "přijít vhod".

Jedná se o bilaterální stimulace mozku (má potenciál pomoci mozku při zpracování uložených emocí souvisejících s traumatickými událostmi).

Nalezení bodu Gamutu je poměrně snadné. Podíváme-li se na hřbet ruky a představíme si spojnice (čáry) vycházející z prsteníčku a malíčku a tvořící písmeno V, asi jeden cm dolů od kořene prstů. Tam, kde se tyto dvě čáry setkávají, ucítíte mírné odsazení (měkká prohlubeň). To je bod Gamut (celý proces, popsaný níže, se nazývá Gamut 9).

Kdy je vhodné proces Gamut 9 použít?

  • prožité trauma
  • pocit "uvíznutí"
  • úzkosti
  • bolesti hlavy, vertigo, nespavost
  • pokud klasické EFT nemá příliš výrazné výsledky a "neposouvá se"

Postup:

Můžeme začít klasickým způsobem "kolečko" EFT, jež zahrnuje Polarizaci systému a následně poklep na meridiány (počínajíce temenem hlavy a konče zápěstím). Poté přejdeme na samotný bod Gamut.

Je však možné použít přímo (rovnou) Gamut 9, ovšem je nutné zavřít si oči a nejdříve se "nacítit" na náš problém/potíž a zasoustředit se na SJS (škála od 0 do 10).

Proces Gamut 9 (dle Garyho Craiga):

Nepřetržitě poklepávejte 2–3 prsty druhé ruky na bod Gamut a současně provádějte sérii úkonů. Hlavu držte vzpřímeně a po celou dobu Gamut procesu s hlavou nehýbejte! Pohybují se pouze oči! Nezáleží na tom, zda použijete pravou, nebo levou ruku.

Zatímco poklepáváme, děláme i několik dalších úkonů pro stimulaci mozku. Kdykoliv pohybujete očima, Váš mozek je určitým způsobem stimulován. Pokud se naladíte na něco tvůrčího (broukání melodie), stimulujete pravou polovinu mozku. Pokud děláte něco logického (počítání), stimulujete levou hemisféru. Tím, že provádíme 9 úkonů jdoucí po sobě a stále poklepáváme, vyvažujeme obě hemisféry.

Provádíme tyto úkony:

1. zavřít oči

2. otevřít oči oči

3. pohled očima šikmo dolů doprava (ostře)

4. pohled šikmo dolů doleva (ostře)

5. opsat očima kruh po směru hodinových ručiček (důkladně do všem koutů a pomalu)

6. opsat kruh proti směru hodinových ručiček

7. nahlas popěvek jakékoliv melodie (obvykle se zabrouká první sloka narozeninové písně "Happy birthday")

8. nahlas napočítat pomalu od 1 do 5

9. nahlas popěvek stejné melodie


Poté již tento bod nepoužíváme a můžeme nadále pokračovat v klasickém EFT (nebo nemusíme).

Hučení a pohyby očí jsou nezbytné pro proceduru Gamut 9 kvůli jejich dopadu na mozkové hemisféry.

Mozek je rozdělen na levou a pravou hemisféru. Ačkoli jsou obě strany mozku zodpovědné za mnoho stejných funkcí, existují mezi nimi důležité rozdíly. Obecně platí, že levá hemisféra je zodpovědná za logické myšlení, zatímco pravá hemisféra je kreativnější. Levá hemisféra je také zodpovědná za jazyk a řeč, zatímco pravá hemisféra řídí neverbální komunikaci, jako je mimika a řeč těla.

Kromě toho jsou obě hemisféry zodpovědné za různé typy pohybu. Levá hemisféra ovládá pohyby na pravé straně těla, zatímco pravá hemisféra ovládá pohyby na levé straně těla.

Sekvence procedury 9 Gamutu umožňuje používat obě polokoule:

  • pohled doprava zapojuje levou stranu
  • pohled doleva zapojuje pravou stranu
  • broukání nás zavede zpět doleva
  • počítání nás posune zpět doprava

Bod Gamut je jedním z akupresurních bodů podél meridiánu Triple Warmer a je spojen s různými energetickými meridiány v těle, včetně meridiánu sleziny. Pokud je s jedním z těchto meridiánů něco v nepořádku, stimulace bodu Gamutu může pomoci to napravit.


Další nástavbové body:

Prsty na ruce. Palec, ukazováček, prostředníček a malíček. Prsteníček se vynechává. Bod je vyznačen na obrázku.

Poklepáváme na boční strany nehtů jednotlivých prstů (krom 4. prstu) - na ty strany co jsou směrem nahoru (jakoby směrem k nosu, dáte-li ruku dlaní dolů) - začínáme na nehtu palce, dále nehet ukazováku, nehet prostředníku a nehet malíčku.

Body na prstech ruky(dle Garyho Craiga):

Tyto body opět používáme, máme-li pocit, že se klasické EFT "nehýbe". Doporučuji použít body na prstech ruky zařadit před proces Gamut 9.

Můžeme začít klasickým způsobem "kolečko" EFT, jež zahrnuje Polarizaci systému a následně poklep na meridiány (počínajíce temenem hlavy a konče zápěstím). Poté přejdeme na prsty na ruce (vynecháváme prostředníček) a poté i na samotný proces Gamut 9.

Tento text můžete shlédnout ve videu "Gamut 9 a další body na ruce, jež dělají zázraky" https://youtu.be/NGJX9yZL17o?si=keMiwtbUNWIS5CMS</p>

16.12. 2023 


Úzkost, panická porucha / panická ataka


Úzkost je nepříjemný emoční stav s různou intenzitou (od mírného neklidu až po návaly paniky), jehož příčinu leckdy není možné definovat (na rozdíl od strachu). Obvykle se jedná o kombinaci emocí zahrnující strach, zlé předtuchy, obavy, stres a napětí. Často je doprovázena fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi, sevřený hrudník, knedlík v krku, zkrácené dýchání, chvění rukou, svalové napětí, podrážděnost... 

Panická porucha je  úzkostný stav, projevující se opakovanými záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody. Panickou poruchou trpí dvakrát častěji ženy než muži.

Panická ataka (záchvat) je nával úzkosti, jemuž obvykle nepředchází konkrétní a zjevný spouštěč. U panické ataky většinou hraje hlavní roli dlouhodobá kumulace vnitřního stresu. Tělesné projevy jsou mnohem silnější, než u návalu úzkosti.


Mytologie

Pan byl řecký Bůh lesů, pastvin, stád, pastýřů a lovců - napůl člověk a napůl zvíře (podoba kozla). Žil v horách. Měl rohy, kopyta, kozí bradu, ocas a srst. Pan byl synem nymfy Dryopy a Boha Dia. Podle pověsti se Pan zamiloval do krásné nymfy Syrinx. Jelikož on sám krásou neoplýval, sličná nymfa jeho lásku neopětovala. Panův zájem se stal pro nymfu postupně nesnesitelným a začala před ním prchat. Pan ji však stále pronásledoval, až se dostala k řece. Syrinx již neměla kam uprchnout, proto se (v návalu paniky) obrátila na Dia, aby ji proměnil v rákosí. Panova láska k Syrinx však byla natolik silná, že z toho rákosí udělal píšťalu a od té doby na ni po večerech hrával smutné písně a lidé v okolí ho s rozkoší naslouchali. Pana se nikdo neodvážil rušit. Pokud se tak stalo, vydával tak děsivý křik, že to vyvolávalo obrovský strach a od té doby se dochovalo úsloví "panický strach".

Přes to všechno žil Pan bujarým životem v horách, lovil zvěř a veselil se s nymfymi, i s ostatními horskými a lesními tvory.


Panická ataka

Je psychická porucha charakterizovaná opakovanými záchvaty intenzivního strachu a vnitřní nepohody, trvající několik minut. Takové záchvaty u panické poruchy se nazývají panické ataky, které mají složku myšlenkovou, emoční, ale především fyziologickou.

Při panické atace dochází k intenzivnímu vnitřnímu neklidu, úzkosti a strachu, až strachu o život a často se objevuje současně s agarofobií (chorobný strach z otevřeného prostoru, odkud je těžké dostat se pryč, nebo až ve strach vycházet z domu).  Agarofobie je způsobená podvědomému vyhýbání se situacím, ve kterých k panice v minulosti došlo a postupně se může zhoršovat.

Při záchvatu panické ataky tělo prožívá silnou stresovou situaci, kdy se aktivuje sympatický nervový systém, vyloučí se adrenalin, srdeční frekvence stoupne- aby se do svalů dostalo co nejvíce kyslíku a ony mohly zařídit útěk, nebo odpor vůči ohrožení. V důsledku toho jsou studené končetiny, třes (nejen) rukou a nohou- svaly se připravují na běh, či boj. Kvůli sníženému proudění krve do končetin také dochází k pocitu slabosti, mravenčení, brnění, nebo necitlivosti. Z počátku panické ataky se objevuje horkost (v jejím průběhu spíše zimnice), která je způsobená zvýšenou aktivitou srdce a s tím související pocení. Tělo se snaží ochladit, aby se nepřehřálo a mohlo pokračovat v obraně. Následkem vyloučení hormonů a adrenalinu se zvýší krevní tlak a zrychlí dech (tělo se připravuje na útěk, či boj a tomu přizpůsobí své dechové tempo) a člověk nemůže popadnout dech. Do mozku se dostává méně kyslíku, což se může projevit zmateností, dezorientací, i závratěmi. Často se v průběhu ataky objevuje sevření hrdla, sucho v ústech, nevolnost a pocit těžkého žaludku. Trávicí systém se zpomalí, neboť energie je přesměrována z trávicího ústrojí do svalů a jiných částí těla. Zřídka dochází i k průjmu (tělo se snaží "odlehčit" před velkou námahou). Dominantní jsou pocity infarktových stavů, jako je bolest a svírání na hrudi a pocit dušení. 

Na kognitivní úrovni jsou to dramatické myšlenky typu: "Mám infarkt, dusím se, nikdo mi nepomůže, zblázním se z toho, umírám..."

U panického záchvatu je důležitý fakt, že stav akutního stresu trvá poměrně krátkou dobu a vymizí řádově v minutách, nebo maximálně pár desítkách minut. Z mojí praxe mohu říci, že úzkosti, panická porucha/ataka, i agarofobie lze pomocí EFT terapie poměrně snadno a rychle zcela a trvale odstranit. Obvykle stačí dvě až tři sezení s odstupem 2-3 týdnů.

Tento text můžete shlédnout ve videu "Jak se zbavit úzkosti, agarofobie, panické poruchy/ataky" https://youtu.be/9y747_mfzMk?si=ladTyFOwgeDt5ABd

27.5. 2023                                                                                                                                  


Chcete mě kontaktovat?